Kers.eu

aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn
om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers;
ambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancezorg als
bedoeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg;
autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder
daaronder niet begrepen;
autosnelweg: weg, aangeduid door bord G1 van bijlage I; langs autosnelwegen gelegen
parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit;
autoweg: weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen,
tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit;
bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
bestelauto: motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane
maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg;
bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn
gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven
geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te
bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen;
bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers;
bestuurder van een motorvoertuig:
1.hij die het motorvoertuig bestuurt of
2.voor zover het betreft een motorvoertuig voor het besturen waarvan een rijbewijs AM, B, C, D of E,
is vereist en dat is voorzien van een dubbele bediening, hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in
het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid, niet zijnde een
onderzoek als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet;
bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;
brombakfiets: bromfiets op drie symmetrisch geplaatste wielen, met twee voorwielen en uitsluitend
ingericht voor het vervoer van de bestuurder en van goederen en eventueel van een achter de
bestuurder gezeten passagier;
brommobiel: bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie;
busbaan: rijbaan waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht;
busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop
het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht;

dag: de periode tussen zonsopgang en zonsondergang;
diensten voor spoedeisende medische hulpverlening: de op grond van artikel 6 van de Tijdelijke wet
ambulancezorg aangewezen Regionale Ambulancevoorzieningen, alsmede andere
hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van spoedeisende
medische hulpverlening;
dierenambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van
zieke en gewonde dieren;
doorgaande rijbaan: rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken;
driewielig motorvoertuig: driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling
voertuigen;
fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop
afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht;
gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder
is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de
door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen
bromfiets is;
geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te
gebruiken;
haaietanden: voorrangsdriehoeken op het wegdek;
invoegstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is
bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan oprijden;
kruispunt: kruising of splitsing van wegen;
ligplaats: ligplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
lijnbus: motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet
personenvervoer 2000;
militaire kolonne: een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij een onderdeel van
de rampenbestrijdingsorganisatie in gebruik zijnde motorvoertuigen, onder één commandant, die de
door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde
herkenningstekens voeren;
motorfiets: motorvoertuig op twee wielen al dan niet met zijspan- of aanhangwagen;
motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met
trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden
voortbewogen;
nacht: de periode tussen zonsondergang en zonsopgang;
overweg: kruising van een weg en een spoorweg die wordt aangeduid door middel van bord J12 of
J13 van bijlage 1;

parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande
of geparkeerde voertuigen;
parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en
gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of
lossen van goederen;
personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
puntstuk: meerhoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van
wegen, rijstroken of rijbanen;
rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en
de fiets/bromfietspaden;
rijstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van
zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik
kunnen maken;
snorfiets:
1.bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een

maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-
pedelec, of

2.bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet;
speed-pedelec: elektrische bromfiets met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht aanhoudt als
het voertuig de snelheid van 25 km per uur overschrijdt;
spitsstrook: de vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01 van bijlage 1;
T100-bus: autobus, ten aanzien waarvan uit een aantekening op het kentekenbewijs of uit het
kentekenregister blijkt dat hij zodanig is ingericht dat hij in aanmerking komt voor een
maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Met een T100-bus als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld een autobus die is geregistreerd in
een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese
Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt,
en ten aanzien waarvan uit het kentekenbewijs of uit een verklaring afgegeven door een
onafhankelijke keuringsinstelling, afgegeven op basis van onderzoekingen die een
beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale
onderzoekingen wordt nagestreefd, blijkt dat de autobus geschikt is voor een maximumsnelheid van
100 kilometer per uur;
uitrijstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is
bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten;
uitvaartstoet van motorvoertuigen: een stoet, bestaande uit motorvoertuigen, die een lijk als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de lijkbezorging of de as van een
gecremeerd lijk begeleiden en die de in artikel 30c bedoelde herkenningstekens voeren;

veiligheidscel: onderdeel van de constructie van een bromfiets, een motorfiets of een driewielig
motorvoertuig dat de bestuurder of passagiers beschermt tegen hoofdletsel;
verdrijvingsvlak: gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht;
verkeer: alle weggebruikers;
verkeersregelaar: persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer;
verlicht transparant: verlicht transparant als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
vluchthaven of vluchtstrook: door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of
autoweg afgescheiden weggedeelte, dat bestemd is voor gebruik in noodgevallen, behoudens voor
de duur van openstelling als spitsstrook;
voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;
voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29;
voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen;
vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane
maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg;
weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van
een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van
een bespannen of onbespannen wagen;
wet: Wegenverkeerswet 1994;
zitplaats: zitplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Virtual personal assistant from Los Angeles supports companies with administrative tasks and handling of office organizational issues.